Vnímavá škola

Byť otvorenými k žiakom, študentom a ľuďom prekonávajúcim prekážky v našej spoločnosti. Byť vnímavými spolužiakmi, učiteľmi a vychovávateľmi. Byť inštitúciou, ktorá buduje prostredie vnímavé k rôznorodým potrebám ľudí v našej spoločnosti. Byť prostredím, ktoré formuje postoje, rozvíja kritické myslenie a podporuje spoločenskú zodpovednosť učiteľov, žiakov, študentov a ich rodičov.

Štatút programu Vnímavá škola
pre školský rok 2020/2021

I. Organizátor:

EDUMA, n.o.
Šášovská 6
851 06 Bratislava
IČO: 50 098 829
DIČ: 212 017 06 79

Organizátorom programu je nezisková organizácia EDUMA, n.o. Našou snahou je vytvárať komunity na školách, ktoré sú vnímavé voči ľuďom s prekážkami. V praxi to znamená, že porozumiete ľuďom, spolužiakom, žiakom, študentom s hendikepom, inou farbou pleti, zo slabého sociálneho prostredia či s inými špecifickými prekážkami, pre ktoré sa stávajú zraniteľnými skupinami v spoločnosti. Chceme, aby sa mladí ľudia aj prostredníctvom zážitkov s príbehmi z www.onlinezivakniznica.sk učili počúvať, premýšľať, vnímať, reflektovať a meniť kvalitu života ľudí, ktorí potrebujú pomoc alebo podporu. Aby sme v našej spoločnosti opäť našli ľudskosť. Aby sme vzbudili v žiakoch a študentoch zvedavosť a potrebu hľadať riešenia. Len tak môžeme budovať krajinu, ktorá je o ľuďoch, pre ľudí a s ľuďmi.

II. Základné podmienky

1. O programe

Certifikát a značka Vnímavá škola

Program Vnímavá škola je určený slovenským školám a univerzitám, ktoré vnímajú rozvoj učiteľov, výchovu žiakov a vzdelávanie študentov k spoločenskej zodpovednosti voči zraniteľným skupinám ľudí ako jednu zo svojich základných výchovno-vzdelávacích činností. Program vznikol ako odpoveď na rastúci extrémizmus a intoleranciu k zraniteľným skupinám medzi žiakmi a študentmi. Škola alebo univerzita, ktorá naplní podmienky programu, získa značku Vnímavá škola, Vnímavá katedra, Vnímavá fakulta. Jej udelením zároveň deklaruje, že na pôde svojej školy alebo univerzity vychováva a vzdeláva svojich učiteľov, žiakov a študentov k tolerancii, otvorenosti k zraniteľným skupinám, podporuje inkluzívne prostredie na škole a rozvíja kritické myslenie svojich žiakov a študentov na dianie a dôležité témy v spoločnosti.

2. Cieľ

Staňte sa školou, ktorá je vnímavá k ľuďom s prekážkami a v ktorej sú žiaci a študenti k sebe navzájom otvorení a tolerantní. Získajte značku pre svoju školu, ktorá má alebo chce mať nastavené hodnoty tak, aby nielen vzdelávala, ale aj vychovávala a viedla k spoločenskej zodpovednosti. Buďte súčasťou Vnímavej komunity, ktorá deklaruje, že extrémizmus a intolerantné správanie nemajú v jej inštitúcii priestor.

3. Účastníci programu

 • Materské, základné a stredné školy, vysoké školy a fakulty na Slovensku.

4. Priebeh programu a podmienky účasti

 • Svoju školu môže prihlásiť učiteľ so súhlasom vedenia školy alebo samotné vedenie školy na základe vyplneného prihlasovacieho formulára.
 • Na základe prihlasovacieho formulára získava prihlásená škola mentora, ktorý Vás expertne prevedie celým procesom tak, aby ste získali certifikát a stali sa Vnímavou školou.
 • Vypracovaním stratégie a jej realizáciou získava škola značku a certifikát Vnímavá škola s platnosťou na tri roky. Certifikácia Vnímavých škôl sa uskutočňuje raz ročne, vždy v mesiaci december.
 • Škola môže svoju značku Vnímavá škola po troch rokoch platnosti obnoviť, a to na základe predloženia zdokladovania zrealizovaných aktivít a vypracovaného plánu aktivít smerujúcich k výchove, vzdelávaniu a vedeniu žiakov, študentov alebo učiteľov k vnímavosti k zraniteľným skupinám.
 • Ak sa chcete stať Vnímavou školou ešte v školskom roku 2020/2021, prihláste sa najneskôr do 30. septembra 2020. Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas so zaplatením registračného poplatku, ktorý zahŕňa administratívne náklady spojené s verifikáciou naplnenia podmienok programu a certifikačného procesu.
 • Škola v procese napĺňania podmienok programu Vnímavá škola môže využiť podporu vyhlasovateľa programu v podobe využitia vzdelávaco-metodických balíkov, o ktorých Vás budeme informovať.

III. Prínosy programu

Prečo sa stať Vnímavou školou?

 • Budete inšpiráciou pre iné školy a stanete sa súčasťou komunity, ktorá tvorí obraz o tom, ako majú fungovať Vnímavé školy – školy, ktoré svojich žiakov a študentov vzdelávajú, vychovávajú a vedú k vnímavosti a ku kritickému mysleniu.
 • Budete mať špeciálne vyškolených a prakticky pripravených pedagógov na prácu so zraniteľnými skupinami mladých ľudí v spoločnosti. Učiteľov, ktorí vedia, ako uplatňovať inkluzívny prístup k žiakom a študentom a dokážu budovať inkluzívnu atmosféru na škole a mentora, ktorý vám pomôže dizajnovať stratégiu Vnímavej školy.
 • Budete vedieť pracovať s predsudkami a so stereotypmi vašich žiakov a študentov a aj ich rodičov.

Pri naplnení podmienok programu môžete využiť našu vzdelávaciu podporu a metodickú pomoc, a to:

 • Odbornú a metodickú podporu pri zavádzaní inkluzívneho prístupu na vašej škole alebo univerzite.
 • Zvýhodnené vzdelávanie a bezplatné inšpiratívne a metodické webináre pre učiteľov v oblasti špecializovanej činnosti so žiakmi a študentmi so špecifickými vzdelávacími potrebami (individuálny a skupinový mentoring žiakov a študentov, využívanie koučingových techník v inkluzívnom vzdelávaní, práca s rodinou žiaka a pod.).
 • Zvýhodnený prístup k akreditovanému vzdelávaniu v modulovom vzdelávaní v rámci 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia pre študentov a/alebo pedagógov.
 • Profesionálnych konzultantov a mentorov, ktorí vás pripravia na využívanie Online živej knižnice vo vzdelávacom prostredí. Portál www.onlinezivakniznica.sk pre svoju komplexnosť a nadčasovosť získal ocenenie Generácia 3.0. Ide o ocenenie Nadácie Pontis za inovatívne, moderné vzdelávacie prístupy rozvíjajúce deti a mladých vo vzdelávaní. Pri výbere sa zameriava na projekty, ktoré najlepšie formujú vedomosti, zručnosti a postoje pre život v 21. storočí.

IV. Špeciálne ocenenie Výnimočne vnímavý projekt

Organizátor programu každoročne ocení aj Výnimočne vnímavé projekty, do ktorých boli zapojení všetci žiaci, študenti alebo učitelia. Škola, žiaci alebo študenti môžu nominovať svoj uskutočnený projekt vyplnením nominačnej prihlášky na Výnimočne vnímavý projekt. Výnimočne vnímavé projekty spomedzi nominovaných vyberá hodnotiaca komisia. Autori Výnimočne vnímavého projektu budú ocenení certifikátom Vnímavý žiak, Vnímavý študent, Vnímavý učiteľ.

V. Doplňujúce informácie

Stratégia scitlivovania žiakov alebo študentov k zraniteľným skupinám v spoločnosti (ďalej len „Stratégia“) je základný dokument každej Vnímavej školy. Okrem cieľov v oblasti scitlivovania žiakov/študentov popisuje aj spôsob:

 • ako škola plánuje formovať kritické myslenie svojich žiakov/študentov k potrebám a prekážkam zraniteľných skupín v spoločnosti v bežnom vyučovacom procese a v mimoškolských aktivitách
 • ako bude škola kontinuálne rozvíjať schopnosti pedagogóv v oblasti inkluzívneho vzdelávania, inkluzívneho prístupu a vedenia žiakov/študentov k vnímavosti k zraniteľným skupinám
 • ako bude využívať storytellingové techniky a nástroje na aktivizáciu a motiváciu žiakov/študentov hľadať odpovede a nachádzať riešenia zvyšovania kvality života zraniteľných skupín na úrovni triedy, školy, komunity, obce, štátu.

Storytelling (učenie sa cez rozprávané príbehy) je najstarší a najúčinnejší nástroj v oblasti scitlivovania k zraniteľným skupinám, ktorý dokáže vzdelávať a zaujať všetky učiace sa typy – vizuálne, auditívne, kinestetické1. Súčasne je vhodný aj pre rôzne vekové a vzdelávacie skupiny. Storytelling vo vzdelávaní je vo viacerých krajinách už bežnou súčasťou formálneho vzdelávania, keďže ide o najinteraktívnejšiu formu procesu učenia sa na základe vzbudenia zvedavosti a záujmu o tému.

O Vnímavých projektoch

Vnímavý projekt je iniciovaný pedagógmi alebo priamo žiakmi a študentmi školy. Jeho cieľom je podporiť citlivosť k zraniteľným skupinám a chápanie ich potrieb a prekážok na škole a mimo nej. Vnímavý projekt je uskutočnený so zapojením aspoň celého jedného ročníka školy. Návrhy a inšpirácie na obsah Vnímavých projektov nájdete v každom metodickom návode pri videách v Online živej knižnici.


1 Ide o vedecky dokázané informácie, ktoré využívajú výsledky experimentov aktivujúcich sa častí ľudského mozgu pri práci s príbehom – počúvanie, hovorenie, premýšľanie. Rossiter, Marsha (2002)."Narrative and Stories in Adult Teaching and Learning" (PDF). Educational Resources Information Center 'ERIC Digest' (241).